RODO

RODO - rewolucja w zakresie ochrony danych osobowych

Czy Twoja firma jest na nią gotowa?

Jeżeli nie wiesz jak rozpocząć działania sprawdzające, czy Twoja firma jest dostosowana do wytycznych nowego rozporządzenia unijnego – spieszymy z pomocą.


We współpracy z radcami prawnymi Kancelarii HONESTUS (Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Podatkowego Justyna Kuś, Dariusz Skłodowski Honestus spółka partnerska), przygotowaliśmy ścieżkę działań pomagającą sprawdzić, w jaki sposób Twoja organizacja wymaga przygotowania i w efekcie zmiany, aby odpowiadać wymogom prawnym wynikającym z Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które weszło w życie 25-go maja 2018.

Proponujemy czteroetapowy projekt dostosowujący Państwa firmę do rozporządzenia RODO, składający się z:

AUDYTU ORGANIZACJI, który pozwoli na przegląd stanu obecnego firmy, w szczególności zakresu, miejsc przechowywania danych osobowych, w tym danych wrażliwych. Weźmiemy także pod uwagę stan i zabezpieczenia systemów informatycznych oraz wszelkie repozytoria, które zawierają dane ważne z punktu widzenia wytycznych RODO.

PRZEPROWADZENIA ANALIZY RYZYKA, etapu, podczas którego osoby biegłe w przepisach prawa oraz technologiach informatycznych wytypują miejsca i elementy procesów w Państwa organizacji, które po wejściu w życie nowego rozporządzenia mogą być narażone na możliwość zastosowania sankcji prawnych lub finansowych. Produktami tego etapu będzie uzgodnienie zakresu zmian rekomendowanych do wdrożenia oraz w razie potrzeby ich przeprowadzenie. Oferujemy także dedykowane konsultacje prawne i technologiczne w obszarach tego wymagających.

Trzeci etap prac to możliwość zlecenia nam np. PRZYGOTOWANIA POLITYK, PROCEDUR, WZORÓW UMÓW, KLAUZUL lub weryfikacji ich zawartości. 

SPRAWDZENIE / SZKOLENIA – ostatni etap, opcjonalny, to możliwość zlecenia przeprowadzenia kontroli wykonanych wcześniej zmian zarówno w procesach firmy jak i systemach informatycznych oraz otrzymanie informacji zwrotnej z wyników kontroli. Możliwe będzie także przeszkolenie pracowników firmy.

Jeżeli potrzebujesz naszej pomocy albo chcesz dowiedzieć się więcej o RODO, napisz do nas na adres:  kontakt@forprogress.com.pl lub użyj formularza w zakładce KONTAKT.

Informacja o ochronie danych osobowych

1.Informacja o Administratorze

Administratorem Państwa danych jest ForProgress sp. z o.o., sp.k. z siedzibą w Warszawie (00-680), ul. Poznańska 16 lok. 4, z siedzibą biura w Warszawie (02-601) przy ul. Racławickiej 5 lok. 10, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000520939, REGON 147381755, NIP 7010437038.

2. Jak się z nami skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych?

Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy drogą mailową na adres: kontakt@forprogress.com.pl lub drogą pocztową na adres: ForProgress sp. z o.o. sp.k, ul. Poznańska 16 lok.4, 00-680 Warszawa

3.W jaki sposób chronimy państwa dane?

ForProgress stosuje zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, aby Państwa dane były odpowiednio chronione. Zapewniamy, że Państwa dane są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty;
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzanie dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do celów, w których są przetwarzane;
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane;
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

4.W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane?

Państwa dane, w zależności od okoliczności, w jakich zostały pozyskane, przetwarzane są:

 • do celów rekrutacji prowadzonych na potrzeby realizowanej przez nas działalności zgodnie z profilem określonym w KRS. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym celu, zgodnie z Art. 6 Rozporządzenia RODO jest Państwa zgoda;
 • w celach prowadzących do podpisania umów handlowych w ramach prowadzonej przez nas działalności, zgodnie z Art. 44 ww. Rozporządzenia,
 • w celach zatrudniania pracowników, czyli sfinalizowania procesu zatrudniania pracowników zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy,
 • w celach skutecznego zapewnienia świadczeń dodatkowych dla pracowników oraz współpracowników ForProgress.

5.Komu możemy udostępniać Państwa dane?

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane lub przekazywane do przetwarzania:

 • naszym upoważnionym pracownikom w celu realizowania procesów rekrutacji,  zatrudnienia oraz świadczenia usług szkoleniowo – konferencyjnych;
 • partnerom handlowym;
 • firmom prowadzącym obsługę finansowo-księgową oraz kadrowo – płacową;
 • organom administracji państwowej, w związku z obowiązkami prawnymi;
 • firmom windykacyjnym;
 • kancelariom prawniczym, sądom i innym podmiotom w związku z dochodzeniem roszczeń,
 • firmom kurierskim.

Zapewniamy, że udostępnienie lub przekazanie danych osobowych do przetwarzania odbywa się w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, podobny instrument prawny lub w oparciu o obowiązek prawny.

6.Jak długo przetwarzamy dane?

Państwa dane są przetwarzane do czasu zakończenia realizacji celu, w jakim zostały zebrane. W przypadku, kiedy podstawą ich przetwarzania jest Państwa zgoda – do czasu wycofania tej zgody. Państwa dane mogą być przetwarzane dłużej, jeśli byłoby to  niezbędne do dochodzenia roszczeń przez Administratora lub osoby trzecie, albo dane stanowią dowód w postępowaniu przed sądem lub organem administracji państwowej.

7.Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa danych?

Każdej osobie, której dane przetwarzane są przez ForProgress sp. z o.o. sp.k. przysługuje:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO,
 • prawo wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • prawo wniesienia w każdym momencie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której te dane dotyczą, a także prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych;
 • prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego

8.Czy musicie Państwo przekazać nam swoje dane?

Podanie danych osobowych w procesach rekrutacji ma charakter dobrowolny, jednak nie podanie danych w zakresie danych kontaktowych, przebiegu ścieżki zawodowej, posiadanych szkoleniach oraz informacji będących kryterium uwzględnienia w procesach rekrutacyjnych uniemożliwi Państwu znalezienie się na liście kandydatów w tych procesach.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z administratorem.